همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید؛ به دیفیوز تکسچر سنگ داده. به رفلکت تکسچر سیاه سفید داده که رفلکت در تمام سطح سنگ یکسان نباشد و در اخر نیز با دادن تکسچر سنگ بامپ یا دیسپلیس را اعمال میکنیم.