در ورژن های جدید ویری، در صورت قفل بودن subdivs :
تب Vray /
قسمت Global DMC/
تیک Ues Local subdivs زده شود✅