در این تصاویر نحوه ساخت متریال دیوار گچی رنگ شده در قالب تصاویر ارائه شده.