در این تصاویر به ترتیب ساخت متریال آب استخر به نمایش گذاشته شده است.